فروشگاه

نیسمت rfj آوینار جديد
نیم ست

نیسمت rfj آوینار

وزن : 10.360 گرم
4,773,000 تومان
گردنی rfj سلدا جديد
طلا, گردنی

گردنی rfj سلدا

گردنی های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 5.950 گرم
3,317,000 تومان
نیمست rfj نیل جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj نیل

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.840 گرم
4,928,000 تومان
نیمست rfj سمینه جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj سمینه

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.480 گرم
4,727,000 تومان
نیمست rfj سوما جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj سوما

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 11.540 گرم
6,433,000 تومان
نیمست rfj ساتی جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj ساتی

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.560 گرم
4,772,000 تومان
گردنی rfj گلاره جديد
طلا, گردنی

گردنی rfj گلاره

گردنی های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 3.810 گرم
2,124,000 تومان
گردنی rfj گندم جديد
طلا, گردنی

گردنی rfj گندم

گردنی های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 3.710 گرم
2,068,000 تومان
نیمست rfj آیسان جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آیسان

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 10.070 گرم
5,613,000 تومان
نیمست rfj مهدیس جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj مهدیس

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 11.110 گرم
6,193,000 تومان
نیمست rfj آیرین جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آیرین

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.640 گرم
4,259,000 تومان
نیمست rfj حنا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj حنا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.300 گرم
4,069,000 تومان
نیمست rfj رها جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj رها

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 10.270 گرم
5,725,000 تومان
نیمست rfj هانیا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj هانیا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 5.050 گرم
2,815,000 تومان
گوشواره rfj متین جديد
طلا, گوشواره اویز

گوشواره rfj متین

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 2.070 گرم
1,154,000 تومان
نیمست rfj آسو جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آسو

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 6.450 گرم
3,595,000 تومان
نیمست rfj آسو جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آسو

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 6.450 گرم
2,971,000 تومان
نیمست rfj آندیا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آندیا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.050 گرم
4,487,000 تومان
نیمست rfj نیلوفر جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj نیلوفر

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.920 گرم
4,415,000 تومان
نیمست rfj آیناز جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj آیناز

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.410 گرم
4,688,000 تومان
گردنی rfj دریا جديد
طلا, گردنی

گردنی rfj دریا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 4.860 گرم
2,709,000 تومان
گردنی rfj صدف جديد
طلا, گردنی

گردنی rfj صدف

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 4.810 گرم
2,681,000 تومان
نیمست rfjهیلا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfjهیلا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 1122 گرم
625,440,000 تومان
سرویس rfj بهتا جديد
طلا, نیم ست

سرویس rfj بهتا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 9.160 گرم
5,106,000 تومان
نیمست rfj تارا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj تارا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 9.130 گرم
5,089,000 تومان
نیمست rfj سیتا جديد
طلا, نیم ست

نیمست rfj سیتا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 9.090 گرم
5,067,000 تومان
نیمست rfj نارین
طلا, نیم ست

نیمست rfj نارین

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 6.800 گرم
3,791,000 تومان
نیمست rfj نارگل
طلا, نیم ست

نیمست rfj نارگل

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.570 گرم
4,220,000 تومان
نیمست rfj شیما
طلا, نیم ست

نیمست rfj شیما

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.940 گرم
4,426,000 تومان
نیمست rfj برندا
طلا, نیم ست

نیمست rfj برندا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 6.160 گرم
3,434,000 تومان
نیمست rfj تارا
طلا, نیم ست

نیمست rfj تارا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.730 گرم
4,309,000 تومان
نیمست rfj ساهارا
طلا, نیم ست

نیمست rfj ساهارا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.830 گرم
4,922,000 تومان
نیمست rfj پروا
طلا, نیم ست

نیمست rfj پروا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 10.550 گرم
5,881,000 تومان
نیمست rfj رومینا
طلا, نیم ست

نیمست rfj رومینا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.960 گرم
4,437,000 تومان
نیمست rfj کیانا
طلا, نیم ست

نیمست rfj کیانا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 4.760 گرم
2,653,000 تومان
نیمست rfj ارغوان
طلا, نیم ست

نیمست rfj ارغوان

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.720 گرم
4,303,000 تومان
نیمست rfj هیوان
طلا, نیم ست

نیمست rfj هیوان

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 3.560 گرم
1,984,000 تومان
نیمست rfj افسون
طلا, نیم ست

نیمست rfj افسون

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.990 گرم
4,454,000 تومان
نیمست rfj ساینا
طلا, نیم ست

نیمست rfj ساینا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 3.720 گرم
2,074,000 تومان
گردنی rfj ثنا
طلا, گردنی, نیم ست

گردنی rfj ثنا

گردنی های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 6.680 گرم
3,724,000 تومان
نیمست rfj گلنوش
طلا, نیم ست

نیمست rfj گلنوش

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.840 گرم
4,406,000 تومان
نیمست rfj هانیا
طلا, نیم ست

نیمست rfj هانیا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.640 گرم
4,259,000 تومان
نیمست rfj گلدیس
طلا, نیم ست

نیمست rfj گلدیس

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 3.660 گرم
2,040,000 تومان
نیمست rfj هونیا
طلا, نیم ست

نیمست rfj هونیا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.170 گرم
3,997,000 تومان
گوشواره rfj سایه
طلا, گوشواره اویز

گوشواره rfj سایه

گوشواره های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 9.910 گرم
5,524,000 تومان
نیمست rfj ساحل
طلا, نیم ست

نیمست rfj ساحل

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.370 گرم
4,666,000 تومان
نیمست rfj همیلا
طلا, نیم ست

نیمست rfj همیلا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 3.680 گرم
2,051,000 تومان
نیمست rfj هیرو
طلا, نیم ست

نیمست rfj هیرو

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.780 گرم
4,337,000 تومان
نیمست rfj سارینا
طلا, نیم ست

نیمست rfj سارینا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.730 گرم
4,309,000 تومان
نیمست rfj شینا
طلا, نیم ست

نیمست rfj شینا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 7.660 گرم
4,270,000 تومان
نیمست rfj شیده
طلا, نیم ست

نیمست rfj شیده

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 10.310 گرم
5,747,000 تومان
نیمست rfj شیدا
طلا, نیم ست

نیمست rfj شیدا

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.970 گرم
5,000,000 تومان
نیمست rfj روناک

نیمست rfj روناک

نیمست های rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.070 گرم
4,498,000 تومان
نیمست rfj شبنم

نیمست rfj شبنم

نیمست های  rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و  وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 6.340 گرم
3,534,000 تومان
سرویس rfj گوتا
طلا, نیم ست

سرویس rfj گوتا

نیمست های  rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و  وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 5.700 گرم
3,177,000 تومان
سرویس rfj دفنه
طلا, نیم ست

سرویس rfj دفنه

نیمست های  rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و  وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 8.200 گرم
4,571,000 تومان
سرویس rfj لوییز
طلا, نیم ست

سرویس rfj لوییز

نیمست های  rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و  وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 10.520 گرم
5,864,000 تومان
نیمست rfj سلینا
طلا, نیم ست

نیمست rfj سلینا

نیمست های  rfj با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب سنگ های رنگی و طلا استفاده شده و  وزن خالص طلا و همچنین سنگ ها منظور شده است.

وزن : 12.750 گرم
7,107,000 تومان
دستبند rfj فلوریا
طلا, دستبند

دستبند rfj فلوریا

دستبندهای rfj  با طراحی های منحصر به فرد دارای وزن های مناسب می باشند. در این کارها از ترکیب مرواریدهای رنگی و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است. 

وزن : 6.160 گرم
3,434,000 تومان
نیمست rfj آنا
طلا, نیم ست

نیمست rfj آنا

نیمستrfj با طراحيهاى منحصر بفرد داراى وزنهاى مناسب ميباشند. دراين کارهاز تركيب سنگ های رنگى و طلا استفاده شده وزن خالص طلا منظور شده است اجرت

وزن : 10.440 گرم
5,820,000 تومان